Izrada letaka

Izrada letaka

Letak je oblik papira koji sadrži reklamu za neki proizvod ili poduzeće, a namijenjeno je za široku distribuciju i obično je objavljeno na javnom mijestu ili se dijeli od strane pojedinaca ili se šalje poštom. Izradi letaka pomaže grafički dizajn. U 2010. godini se pojavljuju leci u rasponu od najjeftinijih do najskupljih, a iste godine na popularnosti dobivaju i letci koji su poslani putem e-maila.

Upotreba letaka

Letci se mogu koristiti od strane poduzeća, pojedinaca, neprofitnih organizacija te vladinih organizacija i to na način da:

  • oglašavaju događaj poput glazbenih koncerta, noćnih klubova, festivala ili političkih skupova
  • promoviraju firmu koja prodaje rabljene automobile, restaurante te kozmetičke salone koji imaju masažu u ponudi
  • uvjeravaju ljude o socijalnoj, vjerskoj ili političkoj poruci poput evanđelja ili aktivnosti u političkim kampanjama u ime političke stranke ili kandidata tijekom izbora. Leci su korišteni i u oružanom sukobu npr. reklama u zraku je bila taktika psihološkog ratovanja
  • regrutira članove za organizacije ili tvrtke

Poput razglednica i malih plakata, letci su oblik jeftinog masovnog marketinga ili komunikacije. Postoji mnogo različitih formata letaka kao što su na primjer A4, A5, DL i A6. Od 18. stoljeća pa sve do 20. stoljeća leci su bili jeftini za proizvodnju i za njihovu izradu je trebao samo osnovni tiskarski stroj. Početkom 90.-ih godina prošlog stoljeća njihova se primjena raširila još i više i time postala dostupna u svim izdavaštima za još manje novaca. U 2010. godini su se letci mogli napraviti od kuće s osobnog računala, uz pomoć printera ili su se mogli fotokopirati. Iste godine je internet zamjenio klasičnu izradu tiskarskih letaka. Kupci su slali dizajne, dokaze o uplati putem e-maila pa bi proizvod došao na njihovu adresu putem pošte. Letci nisu novi medij jer su se radili još davne 1765. godine prije rata američke nezavisnosti neki su kolonisti bili nezadovoljni i trebali su što veću podršku pa su dijelili letke da bi im se što više ljudi pridružilo. U 2000.-ima u nekim nadležnostima imaju zakon o zabrani ili ograničenju postavljanja letaka na određenim lokacijama. Vlasnici privatnog vlasništva nerijetko stave obavijest da im se ne stavljaju jeci u poštanski sandučić.

letak1

Distribucija i korištenje letaka

Letci se dijele na ulici, zakače se na oglasne ploče, stavljaju je ispod brisača automobila, mogu se dati na određenim događajima, mogu se fiksirati na telefonske stupove, zidove ili druge površine. Oglasne ploče se nalaze na sveučilištima, u kafićima, na sastancima za stanare neke zgrade, u praonici te na malim tržištima. Jeftini su za proizvodnju i mogu biti vrlo učinkoviti u direktnom marketingu. San Francisco je grad s dugom povješću dijeljenja letaka. Prva tvrtka koja je izdavala letke zvala se Pribadača koja je poslovala preko dvadeset i pet godina. U 2010. godini, neki pojedinci i organizacije su počeli odrađivati taktiku bez slanja, trošenja papira i plaćanja poštanskih troškova odnosno počeli su letke slati putem e-maila te su prestali zapošljavati ljude koji bi dijelili letke ili bi ih lijepili na stupove. Elektronički letak može biti ugrađen u samo tijelo e-maila ili dodan kao privitak koji se posebno otvori.

Advertisements

Grafički dizajn

Grafički dizajn i tehnike

Grafički je dizajn grana dizajna koja se bazira na primjenjenoj umjetnosti, a kombinacija je sklada teksta, slika, ilustracija, fotografija i tipografije te za cilj ima prenošenje ideje ili poruke vizualnim putem u svrhu edukacije, reklamiranja, informiranja te uvjeravanja klijenata ili šire publike. Ukratko, grafički je dizajn vještina kombiniranja teksta i slika u reklamama, časopisima i knjigama te web stranicama. Koristi se u multimedijima, filmu i videozapisima. Iako je uglavnom dvodimenzionalan, često se pojavljuje i u trodimenzionalnom obliku poput ambalaže proizvoda, industrijskog dizajna, dizajna izložbenih prostora pa čak se negdje pojavljuje i u arhitekturi. Grafički dizajner je osoba koja se bavi grafičkim dizajnom, a od njega se traži da bude kreativan i da je upoznat sa stilovima kojima mora znati raspolagati. Donedavno su grafički dizajneri morali biti školovani umjetnici – grafičari ili slikari. No, ipak postoji razlika koja određuje kako grafički dizajn ipak odskače od primjenjene umjetnosti i ostalih grana umjetnosti, a to je da je poruku potrebno oblikovati na način da je razumljiva publici kojoj je namjenjena i da je poruka prepoznatljiva i jasna te grafički dizajner mora voditi računa i o tehničkoj izvedbi.

9

Grafički dizajner

Iako je William Addison Dwiggins koristio izraz grafički dizajner još 1922. godine, on ulazi u upotrebu tek poslije Drugog svjetskog rata. Grafički dizajn je vrlo raširen u našoj svakodnevici te bi svaki vlasnik manjeg ili većeg poduzeća trebao uvidjeti važnost grafičkog dizajna pogotovo ako ima svoju poslovnu internet stranicu. To će vlasniku uvelike pomoći da poboljša svoj marketing. Zapravo, i sami smo svjedoci ako je ambalaža atraktivna, odmah nam plijeni pozornost i vrlo često izdvojimo novac za to što možda nismo uopće planirali kupiti. Grafički dizajn je, zapravo, bilo koji vizualni medij koji ima za cilj izražavanje komunikacije, bilo to putem letaka po sandučićima ili vizitke naše drage kozmetičarke, frizerke ili stomatologa ili prikazivanjem mogućnosti novog Iphone uređaja putem tiskanih materijala. Grafički dizajneri kreiraju neku priču ili poruku koristeći tekst, slike i grafiku kako bi privukli potencijalne korisnike, a alati kojim se koriste su skoro neograničeni i uključuju papir, pera, olovke, digitalne medije i mnoge druge. Mnogi ljudi misle da je grafički dizajn samo pisanje par riječi i nekih simbola da bi se dobila neka lijepa skladna slika te da to nije posebno teško, no varaju se, jer grafički dizajn i svi njegovi principi su vrlo nijansirani i usklađeni kako smisleno tako i tehnički te umjetnički. Neki su grafički dizajneri samouki, a većina ih se školuje na visokim učilištima i sveučilištima proučavajući print, digitalni i trodimenzionalni dizajn. Grafički dizajn prenosi poruku i sredstvo je za komunikaciju te nam pomaže na jedinstven, kreativan i upečatljiv način doći do potrošača i bilo kojeg internet korisnika u svrhu prodaje, najave raznih događaja te privlačenja novih pretplatnika. Veliku stručnost grafičkog dizajnera zahtjeva izrada logotipa, web stranica, reklama i tiskanih medija te svatko kome trebaju te navedene stvari trebao bi zaposliti jednog stručnog i vrlo kreativnog grafičkog dizajnera. Vrlo često rade u pozadini ali ostavljaju snažan utisak na marketing poduzeća i proizvoda te su važan dio društva jer im nije teško ukomponirati poruke i slike u nešto prelijepo, jedinstveno i svima čitljivo.

Web dizajn

Web dizajn i razvoj interneta

Web dizajn je opće prihvaćen termin koji obuhvaća proces kreiranja, unaprijeđenja i izrade internet stranica koje imaju sve mogućnosti da zadovolje potrebe klijenta i njihovih korisnika. Internet usluge koje su dobro zamišljene, realizirane i kreirane, a temelje se na internet stranicama, korisniku pružaju mogućnost da iskoristi poslovne potencijale i obavi sve one poslove koje su mu svakodnevno potrebni i pomažu u radu. Web dizajn je grana dizajna koja se bavi izradom internet stranica, portala i ostalih. Web dizajn je proces koji je vrlo srodan grafičkom dizajnu jer također kombinira dizajn informacija, teoriju boja, hipertekst teoriju, tipografiju, programiranje, poslovni model, sistemski dizajn, menadžment projekta, dizajn procesa, reklame, dizajn mreže i servera te dizajn korisničkog interfejsa.

Labin_web (1)

Razvoj web dizajna

Može se promatrati iz dva ugla točnije kao izrada vizualne internet stranice i izrada i implementacija internet stranice u kojem se podrazumijeva da web dizajner poznaje HTML jezik koji je namijenjen internet preglednicima. Web dizajner treba znati oblikovati internet stranicu tako da je ona prepoznatljiva i razumljiva publici kojoj je namijenjena. Bitna značajka web dizajna koja odvaja web dizajn od grafičkog dizajna jest ta što web dizajner mora poznavati tehnički dio interneta te je vrlo specifičan zbog svoje strukture koja je dinamična odnosno internet stranice se neprestano granaju i obnavljaju. Neki elementi web dizajna su markup jezici poput HTML-a, XHTML-a i XML-a, style sheet jezici poput CSS-a i XSL-a, client-side scriptinga poput JavaScript-a i VBScript-a, server-side scriptinga poput PHP-a i ASP-a, baze podataka odnosno tehnologije poput MySQL-a i MSSQL-a, multimedijske tehnologije poput Flash-a i Silverlight-a, web strategije i marketinga te SEO optimizacije. Web dizajn se odnosi na prednji izgled stranice i projektiranje pomoću kodova koji spada u kodiranje koji je isto nastao razvojem internet stranica. Internet je sastavni dio naše svakodnevice kako u privatnom tako i u poslovnom životu. Kompanije, bile one velike ili male, imaju svoje internet stranice i samim time korisnike ili kupce diljem cijelog svijeta. Web stranica je postala vrsta komunikacije i interakcije među poslovnim kućama. Povijest interneta počinje u 60.-im godinama prošlog stoljeća, a koristio se vrlo strogo samo u vojne svrhe u Sjedinjenim Američkim Državama. Nešto kasnije su ga počela koristiti i neka sveučilišta. Tada je komuniciranje preko računala bilo komplicirano i teško razumljivo pogotovo za šire mase. Ray Tomlinson je stvorio e-mail 1972. godine i time se ubrzano počeo mijenjati cijeli značaj interneta. Značajna godina za internet je i 1980.-a kada se pojavljuje HTML. Danas je internet nezamisliv bez korištenja HTML-a. Tim Berners Lee je osnivač World Wide Web-a što je prvi internet browser nastao kao posljedica skupa protokola i softvera koji su omogućili informatičarima prikazivanje informacija koje su im potrebne, a radilo se na njemu od 1989.-1990. godine. U početku je internet sporije napredovao, pomaci su bili minimalni sve do pojave HTML-a gdje se bilježi ubrzan rast. W3C je osnovan 1994. godine kako bi se napravile smjernice za budući razvoj HTML-a što je omogućavalo dinamički sadržaj na internet stranicama. Godine 1995. je Microsoft objavio novu verziju operativnog sustava nazvanu Windows95 koji je sadržavao potpuno novi korisnički interface i time je došlo do poptpunog razvoja internet stranica sve do danas.